Všeobecné obchodní podmínky

Dokončením objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s obchodními podmínkami.

Lenka Schandlová - Bio Atopik

1.Maje / 3

41145 Úštěk

IČ: 87632454

 

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti smluvních stran těmito obchodními podmínkami, s výjimkou těch ustanovení, která dle platné právní úpravy platí pouze pro spotřebitele.  

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva

Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující - spotřebitel a na druhé straně prodávající - dodavatel.

Dodavatel/prodávající

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazník / kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupujícím - spotřebitelem  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.. Odesláním objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

 

3. Ceny

Všechny ceny jsou konečné (bez. DPH). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách + zvolený způsob dopravy. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Ceny jsou platné do odvolání.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku - fakturu, která je součástí informativního emailu.

Přijatá volání na linku  +420 777 562 227 jsou zcela zpoplatňována volající straně dle platného ceníku služby operátora, který hlasové služby volající straně poskytuje.

 

4. Poskytování akcí a slev

Pokud není na stránkách www.bioatopik.cz nabízejících slevy (např.: Akční ceny, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se slevová akce týká. Množstevní omezení pro možnost využití speciálních akcí: 1 ks/1 zákazník/1 měsíc. Slevy a akce se vztahují pouze na maloobchodní zákazníky. Jednotlivé slevy nejdou vzájemně sčítat a kombinovat.

Vzorky zdarma

Vzorek produktu Bio Atopik zasílaný zdarma je určený pro vyzkoušení, zda tento produkt vyhovuje každému danému jedinci. Vzorek je možno objednat pouze jednou, a to při první objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo zaslání vzorku odmítnout zejména v případě, že má podezření na podvodné jednání. Prodávající však má právo odmítnout zaslání vzorku i v jiných případech. Prodávající si vyhrazuje právo zaslání vzorku odmítnout i bez udání důvodu.

 

5. Reklamace

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad) nejčastěji elektronikou formou - emailem. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího, s nímž bude celá věc řešena. V případě reklamace můžete kontaktovat přímo prodávajícího, tzn. společnost Bio Atopik zastoupenou p. Schandlovou Reklamované zboží můžete zaslat na naši adresu. Reklamace, prosím, vždy uplatňujte písemně na e-mailové adrese: bioatopik@centrum.cz a vyčkejte na sdělení dalšího postupu. Kontaktujte naše reklamační oddělení a náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží vám uhradíme. Informace o průběhu reklamace získáte na telefonním čísle +420 777 562 227.

Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.  Prodávající, případně jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech pak do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně případného odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud mezi kupujícím a prodávajícím nedojde k jiné dohodě. 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Bio Atopik , 1. Maje / 3, Úštěk, 411 45 Úštěk (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese bioatopik@centrum.cz.

 

6. Podmínky a postup při odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li   kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena. Odešlete dopis (email) s textem: "Odstupuji od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží". Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.

Vrácené zboží zasílejte pokud možno v původním nepoškozeném obalu (může být poškozen úměrně nutnosti vybalení věci). Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.). Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme vám zboží pojistit. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky, že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. 

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Prodávající je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

a)     o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

 

7. Objednávky

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Objednat" nebo "Kup teď". V Nákupním košíku vyberete výrobek, množství výrobku, které chcete, vyplníte způsob dopravy a fakturační údaje. Systém Vás vede až do úspěšného dokončení objednávky. Je potřeba pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce. Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Objednávka může být naším pracovníkem následně telefonicky ověřena.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky. Doporučujeme vám pro storno objednávky používat pouze e-mail bioatopik@centrum.cz. Pokud se již výrobek nevyrábí nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup, případně zrušení objednávky. Pokud zákazník zaplatil požadovanou kupní cenu zboží, ale zodpovědná osoba není schopna zboží dodat nebo je schopna dodat objednávku jen částečně, bude objednávka dle dohody se zákazníkem zrušena a peníze budou neprodleně vráceny zákazníkovi. Kupující je oprávněn objednávku, a to i bez udání důvodu, stornovat do doby, než mu bude prodávajícím potvrzena expedice jím objednaného zboží.

 

8. Dopravné

Zásilky jsou doručovány Zásilkovnou nebo kurýrní přepravou např. GLS. Doba doručení je zpravidla do 48 hodin od expedice. Ke každé zásilce je připočítáno poštovné. V případě platby dobírkou je účtováno doběrečné. Balné poskytujeme zdarma. Při registraci poskytujeme kupujícím  5% slevu - spotřebitelům (koncovým zákazníkům). Fyzickým, nebo právnickým osobám nakupujícím za velkoobchodních podmínek poskytujeme doběrečné a dopravu zdarma při objednávce nad 10.000,- Kč. Ke každé zahraniční zásilce (mimo SK) je po telefonické domluvě připočítáno poštovné dle aktuální ceny vybraného dopravce. 

 

9. Platební podmínky

V současné době nabízíme tyto možnosti plateb: platba v hotovosti (dobírkou) - kupní cenu zaplatíte na místě doručovateli přepravní společnosti), bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet (zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu nebo zabezpečenou online GoPay bránou.

 

10. Slevové kupony

Každá poukázka je opatřena unikátním kódem a hodnotou slevy. Poukázky je možno použít pouze pro nákup zboží na stránkách www.bioatipik.cz a pouze formou elektronické objednávky. Při nákupu zboží zadejte v nákupním košíku vaší objednávky kód poukázky. Cena zboží bude ihned ponížena o hodnotu poukázky. Pokud po zadání kódu poukázky nedojde k ponížení ceny, tak jste pravděpodobně zadali chybný nebo již neplatný kód. Poukázku je nutno vyčerpat jednorázově, v plné výši a pouze formou úhrady zboží v internetovém obchodě www.bioatopik.cz.  Poukázku vám nemůžeme směnit za hotovost. Poukázka je použitelná pouze jednou a nemůže být proplacena ani vyměněna. Padělání a pozměňování poukázek je zakázáno a je trestné! Společnost Bio Atopik - Schandlová Lenka neodpovídá za odcizené či ztracené poukázky, respektive za použití kódů ze ztracených či odcizených poukázek. Kód poukázky je nutné ochránit, jeho použitím poukázka přestává platit!

 

11.  Odpovědnost za vady

Kupující má právo uplatnit práva z odpovědnosti za vadu nejdéle do data předpokládané spotřeby zboží vyznačené na výrobku.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a  2165 - § 2174  občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době třech měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na jeden měsíc  (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu). Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. *( Všechny naše produkty ještě nepodlehli plné certifikaci, proto je nyní ještě nemůžeme nabízet jako kosmetický produkt nýbrž jako,, Dekorativní produkt,,. Je na každém spotřebiteli jak se svým dekorativním produktem naloží. Tyto produkty jsou označeny hvězdičkou.) Jakmile dosáhnou plné certifikace automaticky se z nich stává plnohodnotná kosmetika.
Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).

Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti  a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

12. Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté informace budou naší společností použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícím je dobrovolné. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání dalších nabídek zboží a služeb prodávajícím. Kupující je oprávněn žádat opravu jeho osobních údajů. Osobní údaje je možno na žádost kupujícího vymazat z databáze. Kupující může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, bude mu tato informace naší společností bez zbytečného odkladu předána. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady na nezbytné na poskytnutí informace. Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že naše společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

 

14. Odpovědnost

Společnost Bio Atopik (prodávající Lenka Schandlová ) upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a dále že prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách. Pokud by se podstatným způsobem zvýšila cena u vyřizované objednávky, bude prodávající o této skutečnosti zákazníka neprodleně informovat a kupující bude mít možnost od smlouvy odstoupit.

 

15. Další ujednání

V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod.).

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Spory mezi prodávajícím a kupujícím, které se nepodaří vyřešit mimosoudně, případně jiné spory mezi kupujícím a prodávajícím, řeší soud. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající je oprávněn zrušit kupujícímu jeho uživatelský účet, a to zejména pokud jej kupující déle než 6 měsíců neužívá, či v případě, že kupující poruší povinnosti vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi ním a prodávajícím (včetně těchto obchodních podmínek).   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Obsahuje-li vztah založený kupní smlouvou uzavřenou mezi kupujícím a prodávajícím mezinárodní prvek, sjednávají si smluvní strany, že se tento vztah řídí českým právem.

 

16. Závěr

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu. Na požádání je zákazníkovi sděleno, jaké obchodní podmínky byly platné v okamžiku objednávky.


Tento e-shop využívá cookies.

ano
Upravit
ne